Ochrana soukromí a osobních údajů

Úvodní ustanovení

Tyto zásady ochrany soukromí tvoří nedílnou součást Podmínek Služby dostupných na internetové adrese https://www.svatebniatlas.cz/podminky-pouzivani/. Pojmy zde užívané mají stejný význam jako pojmy definované v Podmínkách dle předchozí věty.

I. Zpracování osobních údajů

  1. Provozovatelem je společnost WebToad s.r.o. (se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha, IČ 28928903), která je správcem osobních údajů.
  2. Při Registraci do Služby uděluje (zaškrtnutím políčka souhlasu) Uživatel Provozovateli jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresa a jiné údaje o zařízení, ID uživatele, Facebook ID, a to pro účely vedení uživatelského účtu. Poskytnutí údajů pro tyto účely není zákonným ani smluvním požadavkem a je tak dobrovolné. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou s tím, že může být kdykoliv odvolán. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být předány ke zpracování pro dané účely společnostem Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA; jako zpracovatelům. Pro předání osobních údajů do USA neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně, a předání tak probíhá na základě vhodných záruk v podobě standardních doložek nebo pouze entitám zapojeným do tzv. "Privacy Shield". Údaje nebudou výše uvedenými společnostmi dále zpřístupňovány.
  3. Osobní údaje Uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, ID uživatele, Facebook ID, přihlašovací údaje, mohou být Provozovatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány i bez souhlasu Uživatele, a to jako nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z podmínek používání.
  4. Provozovatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám vlastními prostředky či prostřednictvím zpracovatelů uvedených v těchto podmínkách, zejména pak prostřednictvím společnosti savana.cz s.r.o. (Lounská 983/43, 405 02 Děčín, IČ 28750659), jako poskytovatele serverové infrastruktury. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem v elektronické formě nebo manuálně v listinné formě.
  5. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a pokud zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel jako správce nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat Provozovatele či příslušného zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili vzniklý stav a osobní údaje blokovali resp. omezili jejich zpracování (od 25.5.2018), provedli jejich opravu, doplnili je nebo zlikvidovali resp. provedli výmaz (od 25.5.2018).
  6. Uživatel dále bere na vědomí, že má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu (od 25.5.2018) s tím, že v případě vznesení takové námitky nebudou již osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávány.
  7. Na Provozovatele se může Uživatel ohledně ochrany osobních údajů kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: mirek@svatebniatlas.cz. Uživatel bere na vědomí, že má také právo obrátit se s případnou stížností přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  8. Uživatel má dále právo získat své osobní údaje, které poskytl Provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo je předat jinému správci s tím, že má právo na to, aby osobní údaje byly Provozovatelem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

II. Obchodní sdělení

  1. Při Registraci do Služby (zaškrtnutím políčka souhlasu) Uživatel dobrovolně souhlasí s tím, aby mu prostřednictvím poskytnutého kontaktu pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa) byla Provozovatelem zasílána obchodní sdělení týkající se Služby. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat odhlášením odběru, a to způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení.

III. Služby třetích stran

  1. Za účelem testování a zlepšování kvality Služby využívá Provozovatel analytické nástroje Hotjar, které slouží k vyhodnocování chování uživatelů na webové stránce. Jejich pomocí mohou být sbírána anonymní technická data jako např. velikost obrazovky, data o prohlížeči apod. V případě, že si Uživatel nepřeje, aby byla data o jeho návštěvách Služby pomocí nástroje Hotjar shromažďována, má možnost využít nástroje dostupného na adrese www.hotjar.com/opt-out.