Podmínky používání

I. Úvodní ustanovení

 1. Aplikace svatebniatlas.cz (dále jen „Aplikace“) je webovou aplikací zaměřenou na poskytování informací o dodavatelích použitelných pro aktivity svatební organizace.
 2. Provozovatelem aplikace je společnost WebToad s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“).
 3. Uživatelem aplikace může být fyzická i právnická osoba, která Aplikaci užívá (dále jen „Užívatel“).
 4. Použitím aplikace Uživatel stvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

II. Práva a povinnosti uživatele

 1. Vytváření uživatelských účtů a další využívání jakýchkoli funkcionalit aplikace je zcela dobrovolné a zodpovědnost za všechny jejich dopady nese výhradně uživatel.
 2. Uživatel je aplikaci povinen využívat dovoleným způsobem a pouze v rámci jejího zamýšleného určení (viz. Úvodní ustanovení – odstavec 1).
 3. Uživatelům je zcela zakázáno chovat se v prostředí aplikace, nebo vůči aplikaci jako takové, nevhodně, v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně platnými pravidly služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.
 4. Uživatelé berou na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje dostupnost aplikace ani její kompatabilitu s jakýmkoliv zařízením a softwarem.
 5. Uživatelé berou na vědomí, že uživatelský účet nelze zcela zrušit. Provozovatel se však zavazuje, že údaje uživatelských účtů neposkytuje třetím osobám a chrání je v maximální možné míře před odcizením nebo zneužitím.
 6. Uživatel zodpovídá za správnost a přesnost údajů, které pomocí aplikace zveřejňuje, a zároveň se zavazuje přidávat pouze taková data, informace, fotografie atd., se kterými má právo takto nakládat.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb Aplikace, vyjma uživatelů s placeným členstvím, které se řídí obchodními podmínkami.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za data v aplikaci přidaná jakýmkoliv Uživatelem.
 3. Poskytovatel negarantuje dostupnost aplikace, její kompatabilitu s jakýmkoliv zařízením a softwarem ani její funkčnost.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Zásady ochrany soukromí Služby jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese https://www.svatebniatlas.cz/ochrana-soukromi-a-osobnich-udaju/, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí Uživatel též s uvedenými zásadami ochrany soukromí.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, problematika, kterou tyto podmínky používání neupravují, se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 2. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2017.