Najdi své ideální místo pro svatební obřad nebo svatební hostinu...

  Menu   Vyhledávání

Podmínky používání

I. Úvodní ustanovení

 1. Aplikace svatebniatlas.cz (dále jen „Aplikace“) je webovou aplikací zaměřenou na poskytování informací o dodavatelích použitelných pro aktivity svatební organizace.
 2. Provozovatelem aplikace je společnost WebToad s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“).
 3. Uživatelem aplikace může být fyzická i právnická osoba, která Aplikaci užívá (dále jen „Užívatel“).
 4. Použitím aplikace Uživatel stvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

II. Práva a povinnosti uživatele

 1. Vytváření uživatelských účtů a další využívání jakýchkoli funkcionalit aplikace je zcela dobrovolné a zodpovědnost za všechny jejich dopady nese výhradně uživatel.
 2. Uživatel je aplikaci povinen využívat dovoleným způsobem a pouze v rámci jejího zamýšleného určení (viz. Úvodní ustanovení – odstavec 1).
 3. Uživatelům je zcela zakázáno chovat se v prostředí aplikace, nebo vůči aplikaci jako takové, nevhodně, v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně platnými pravidly služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.
 4. Uživatelé berou na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje dostupnost aplikace ani její kompatabilitu s jakýmkoliv zařízením a softwarem.
 5. Uživatelé berou na vědomí, že uživatelský účet nelze zcela zrušit. Provozovatel se však zavazuje, že údaje uživatelských účtů neposkytuje třetím osobám a chrání je v maximální možné míře před odcizením nebo zneužitím.
 6. Uživatel zodpovídá za správnost a přesnost údajů, které pomocí aplikace zveřejňuje, a zároveň se zavazuje přidávat pouze taková data, informace, fotografie atd., se kterými má právo takto nakládat.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb Aplikace, vyjma uživatelů s placeným členstvím, které se řídí obchodními podmínkami.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za data v aplikaci přidaná jakýmkoliv Uživatelem.
 3. Poskytovatel negarantuje dostupnost aplikace, její kompatabilitu s jakýmkoliv zařízením a softwarem ani její funkčnost.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel je oprávněn shromažďovat a archivovat některé údaje, které do Aplikace Uživatel dobrovolně vloží.
 2. Poskytovatel je povinen takové údaje bezpečně přechovávat a zavazuje se je neposkytovat třetím osobám a chránit je v maximální možné míře před odcizením nebo zneužitím.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, problematika, kterou tyto podmínky používání neupravují, se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 2. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2017.